Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

 • 2019-02-15 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-02-15 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-02-11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบภาพดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง

 • 2019-02-11 ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการล้างไตผู้ป่วย จำนวน 13104 ครั้ง (Case) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 2019-02-11 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 mm จำนวน 1400 ชิ้น

 • 2019-02-08 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อกล้องผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง

 • 2019-02-06 ประกาศแผนเผยแพร่จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบเหมาช่วงโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จำนวน1 งาน

 • 2019-02-04 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างซ่อมลิฟต์ อาคารบริการ 12 ชั้น

 • 2019-02-04 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารบริการ 12 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (MDCT) 128 Slices ขึ้นไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp. Syringe) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-01-23 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 900 ชุด

 • 2019-01-15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ จำนวน 1,128,813 กิโลกรัม

 • 2019-01-15 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์ตะกอนเซลล์และแถบสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 96,200 Test

 • 2019-01-15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด เกล็ดเลือด แยกชนิดเม็ดเลือดขาว และ NRBC จำนวน 166,000 Test

 • 2019-01-15 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดยา-จ่ายยาผู้ป่วยด้วยระบบจัดยา-จ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 2019-01-15 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 mm จำนวน 1,400 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-01-14 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2019-01-07 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการล้างไตผู้ป่วย จำนวน 13,104 ครั้งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 2019-01-04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อลิฟต์เตียง อาคารบริการผู้ป่วย (อาคารแม่ 7 ชั้น) จำนวน 2 เครื่อง

 • 2019-01-02 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาพร้อมชุดอุปกรณ์และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อลิฟต์เตียงโดยสารเพื่อติดตั้ง ณ อาคารอุบัติเหตุ (อาคารพ่อ) จำนวน 2 ตู้

 • 2018-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารบริการ 12 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-25 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแจ้งเพลิงไหม้อาคารบริการ 12 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 • 2018-12-21 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (MDCT) 128 Slices ขึ้นไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุอุปกรณ์ในการบำบัดโรค) จำนวน 12 รายการ

 • 2018-12-18 ประกาศยกเลิกการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ จำนวน ๑,๑๒๘,๘๑๓ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • 2018-12-17 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุอุปกรณ์ในการบำบัดโรค) จำนวน 11 รายการ

 • 2018-12-17 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุอุปกรณ์ในการบำบัดโรค) จำนวน 11 รายการ

 • 2018-12-14 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาพร้อมชุดอุปกรณ์และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-13 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (MDCT) 128 Slices ขึ้นไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-12-13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการจัดยา-จ่ายยาผู้ป่วยด้วยระบบจัดยา-จ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน

 • 2018-12-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-28 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp. Syringe) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-11-26 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาพร้อมชุดอุปกรณ์และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 • 2018-11-06 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความคมสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)


  ดูทั้งหมด