Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

 • 2018-10-11 ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง

 • 2018-10-11 ประกาสจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 6 เครื่อง

 • 2018-10-09 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-10-08 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 • 2018-09-28 ประกาศประกวดราคากลาง โครงการจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp Syringe) จำนวน 5 รายการ

 • 2018-09-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว Liquid Oxygen จำนวน 400,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

 • 2018-09-19 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-09-19 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-09-17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ จำนวน 1,128,813 กิโลกรัม

 • 2018-09-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ เข้าสู่อาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-09-04 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว Liquid Oxygen จำนวน 400,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-09-04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง 5 หัวตรวจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

 • 2018-09-04 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

 • 2018-08-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัมนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาะทุกระดับ ตาม Service Plan รายการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาพร้อมชุดอุปกรณ์และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

 • 2018-08-31 ประกาศราคากลาง โครงการออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) จำนวน 400,000 ลูกบาศ์กเมตร

 • 2018-08-29 ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-08-29 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก (Disp Syringe)จำนวน 5 รายการ

 • 2018-08-29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง

 • 2018-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องนวดห้วใจเพื่อกระบวนการฟื้นชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารความคมชัดสูงพร้อมประมวลสัญญาณภาพและแหล่งกำเนิดแสง และเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

 • 2018-08-16 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-08-14 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-08-08 ประกวดราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด

 • 2018-08-03 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 850 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-08-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วัสดุพยาธิ) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-08-03 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อออกซิเจนเหลว (Liquid Oxyen)จำนวน 400,000 ลูกบาศก์เมตร

 • 2018-07-26 ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารความคมชัดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพและแหล่งกำเนิดแสงและเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

 • 2018-07-26 ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-07-26 ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อเครื่องนวดหัวใจเพื่อกระบวนการฟื้นชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 2018-06-27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุอุปกรณ์ในการบำบัดโรค) จำนวน 11 รายการ


  ดูทั้งหมด